Reference

Energetske izkaznice

Energetska izkaznica za OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, podružnična šola Dol pri Hrastniku
Energetska izkaznica za vrtec Dolinca v Hrastniku
Energetska izkaznica za objekt Trg revolucije 7 v Trbovljah
Energetske izkaznice za stanovanjske stavbe, poslovne prostore in stanovanjske enote
...

Energetske sanacije

Rekonstrukcija in energetska sanacija Vrtca Dolinca v Hrastniku
Adaptacija in energetska sanacija vrtca Pikapolonica v Trbovljah
Energetska sanacija vrtca Ciciban v Trbovljah
Energetska sanacija Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, podružnična šola Vrh nad Laškim
...

Energetski pregledi

Osnovna šola Trbovlje, podružnična šola Dobovec
Stavba Ulica 1.junija 4 v Trbovljah
Knjižnica Toneta Seliškarja v Trbovljah
...

Energetski objekti

Proizvodna naprava za SPTE Svilanit Kamnik
Proizvodna naprava za SPTE 3 na lokaciji Toplarne Polaj Trbovlje
Proizvodna naprava za SPTE Unior Zreče
SPTE Gorenje objekt IPC-tehnologija
SPTE (1,2) v kotlovnici M-energetika, Ljutomer
SPTE (1,2) v kotlovnici M-energetika, Murska Sobota
Blok 6 v TEŠ - Črpališče in cevovodi hladilnega sistema
Blok 6 v TEŠ - URA - hladilni stolp
Plinska kotlovnica Remont Kranj
Proizvodna naprava za SPTE na lokaciji kotlovnice JP Energetika Maribor
SPTE Perla Nova Gorica
SPTE za energetsko oskrbo savskih hotelov na Bledu
Kotlovnica ERA City Skopje
Kablovod od Toplarne Polaj do RTP Elektro Ljubljana - Bevško
Postavitev kogeneracijske enote v Toplarni Hrastnik
Postavitev hranilnikov toplote v Toplarni Polaj
Nova kotlovnica E3 Meblo
Mala hidroelektrarna Bukovlje
Kotlarna Čardak Črnomelj
...

Industrijski objekti

Gradnja nadkritega parkirišča s podpornim zidom pri Toplarni Polaj
Garaža za specialno vozilo za čiščenje greznic
Zbirni center Podhom pri Gornjem Gradu
Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ - 2.faza
Regijski center za ravnanje z odpadki II.reda Slovenska Bistrica
Sosežig lesne mase v kotlu 3 v TETO Ljubljana
Gradnja skladiščnega objekta in objekta sekundarnih prostorov na območju kamnoloma Borovnik v Kisovcu
Rudnik Trepča, Kosovska Mitrovica, TE Obilič/mešalnica pepela in vode
Rekonstrukcija in dozidava proizvodnega objekta Steklarne Hrastnik
Črpališče za FeCl v strojnici sekvenčnega bazena CČN Trbovlje
Nakladalna rampa za abrol kontejnerje na komunalni deponiji Neža
Fabrika Kreča Doboj, presipna postaja - transport
Nova tovarna za proizvodnjo specialne embalaže Steklarne Hrastnik
Sprememba namembnosti objekta za proizvodnjo cevi za avtomobilsko industrijo Goodyear
...

Javni objekti

Rekonstrukcija mansarde v objektu "Pristava" na območju Kartuzije Jurklošter
Sprememba namembnosti objekta transformatorske postaje v trboveljskem mestnem parku v javne sanitarije
Ureditev in obnova objekta na Valvazorjevem trgu v Laškem
Obnova graščinskega dvorišča v Laškem
Izgradnja prodajnega centra SAM Trbovlje
Ureditev prostorov za predstavitev naravne in kulturne dediščine v pritličju objekta "Pristava" na območju Kartuzije Jurklošter
Sanacija stropne in strešne konstrukcije na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah
Gradnja prizidka k objektu Zasavskega muzeja Trbovlje
...

Stanovanjski objekti

Individualne stanovanjske stavbe
Vila blok ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
Preureditev stavbe Savinjska cesta 10a v Trbovljah v bivalne enote
Večstanovanjski objekt na Neži v Trbovljah
Stanovanjski stolpič v Kovinarskem naselju v Trbovljah
...

Gradbeno inženirski objekti

Nadomestni most Prešernova cesta Zagorje
Brv za pešce čez potok Medija v Zagorju ob Savi
Sanacija plazu ob dovozni cesti do objekta "Mastnak" v Lahomnem
Ureditev zgornje leve brežine reke Savinje v Jagočah v Laškem
Priključitev stavb na javno kanalizacijsko omrežje v občini Laško
Nadomestni most čez Sevnično na cesti R II-424/1166 Boštanj - Planina v km 16.080 in v km 16.408
Sanacija kanalizacijskega omrežja rudnika Trbovlje
Nadomestni most na JP 982350 Cesta 20. julija v Zagorju ob Savi
Cesta RT-912/7302 Zali Log - Davča: most v km 1+220, most v km 1+590, most v km 5+375
Rekonstrukcija R1-221/1219 Zagorje - Bevško na območju plazu Ruardi
...

Drugi objekti

Obnova vročevoda Keršičeva cesta - Trg svobode v Trbovljah
Oprema vodnih virov z merilniki pretoka
Zajetje "Božjak" in vodovod do zbiralnika v zajetju "Mamica" v Trbovljah
Obnova vodovoda v Bevškem v Trbovljah
Poševno dvigalo ob skakalnici - Žiri
...

Občinski podrobni prostorski načrti

OPPN za območje ŠP 9/4 - Pod gozdom v Trbovljah
OPPN za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
...