Storitve

Arhitekturno projektiranje

stanovanjske stavbe (enodružinske hiše in večstanovanjska gradnja)
industrijske stavbe in skladišča
trgovske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe
stavbe splošnega družbenega pomena
kmetijske stavbe
legalizacija nedovoljenih gradenj

Urbanistično načrtovanje

prostorsko in urbanistično načrtovanje (izdelava novih prostorskih aktov - strokovne podlage, OPPN, spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih dokumentov)

Projektiranje gradbeno inženirskih objektov

energetski objekti
premostitveni in drugi cestni objekti
komunalne ureditve in naprave (mestni vodovod, vodna zajetja, priključitev objektov na javno kanalizacijo, obnova vročevodnih omrežij ipd.)

Za vse navedene stavbe in objekte izdelujemo kompletno projektno dokumentacijo (tudi z načrti inštalacij in predpisanimi elaborati) za vse faze projekta (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL, DNZO, DSN) in vrste posegov (nova gradnja, prizidava, rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti¸ legalizacija).

Druge storitve

tehnično svetovanje in vodenje projektov
projektantski in strokovni nadzor vseh vrst objektov
izdelava elaboratov za vpis stavbe v kataster stavb
druge arhitekturne, gradbene in geodetske storitve